Pozor na koniec prestupového termínu 15.9.

11.09.2018 10:15

Prestupový poriadok Podľa súčasného znenia prestupového poriadku, môžu hráči prestupovať v termínoch od 1.4. do 15.9. a od 1.1. do 15.1. daného roku Pre hráčov nad 23 rokov v termínoch od 1.1 do 15.1 a od 1.4 do 15.6. k prestupu stačí oznámenie materskému oddielu (nie je nutný súhlas materského oddielu), aby bol prestup schválený. U hráčov do 23 rokov v termínoch od 1.1 do 15.1 a od 1.4 do 15.6 treba súhlas materského oddielu, resp. ak nebude súhlas materského oddielu, treba k prestupu doložiť doklad o uhradení výchovného podľa tabuliek 3.8.6a a 3.8.6b prestupového poriadku. V termínoch od 16.6. do 15.9. treba k prestupu súhlas materského oddielu, ináč prestup nebude schválený. Pri hosťovaniach platia tie isté termíny ako pri prestupoch. 3.2. P R E S T U P O V É T E R M Í N Y 3.2.1. Hráč môže hlásiť prestup v súťažnom ročníku v čase od 1.4. do 15.6 daného roku a od 1.1. do 15.1. nasledujúceho roku. Prestup ohlásený v termíne od 1.4. do 15.6. daného roku je platný po schválení a nadobudne účinnosť od 1.7. daného roku, pričom hráč zostáva hráčom pôvodného oddielu (klubu) do 30.6. daného roku. VV SSTZ má oprávnenie predĺžiť termín ukončenia prestupov pre konkrétnu súťaž v prípade, ak koniec súťaže alebo baráž je po termíne 15.6. príslušného súťažného ročníka. Prestup ohlásený v termíne od 1.1 do 15.1 nasledujúceho roku nadobúda účinnosť okamžite po jeho schválení. 3.2.2. Hráč môže ohlásiť prestup aj v termíne od 16.6. do 15.9. daného roku, pričom v tomto termíne materský oddiel - klub z ktorého hráč ohlasuje prestup a oddiel - klub do ktorého hráč hlási prestup je povinný jednoznačne sa vyjadriť k prestupu na predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu - hosťovania" a to : súhlasíme. Prestup po schválení nadobúda účinnosť okamžite po jeho schválení avšak najskôr od 1.7.daného roku. Ak sa materský oddiel - klub uvedie na tlačive nesúhlas resp. nevyjadrí k prestupu hráča na predpísanom tlačive "Ohlásenie prestupu - hosťovania", bude sa to považovať tiež ako nesúhlas a v takom prípade matričná komisia takýto prestup zamietne.